Informatie voor de leden 2018-2019

Informatie voor de leden - augustus 2018

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO afdeling Zoetermeer
Secretariaat: Leeuwerik 89
2451 WH LEIMUIDEN
Tel. 06 129 66 402


Aan de leden van de EHBO-vereniging Zoetermeer                                      augustus 2018


Geachte leden,


Hierbij treft u het rooster aan voor het najaar 2018 en het voorjaar 2019.
Let u goed op de indeling van de groepen! Deze is voor de herhalingslessen Reanimatie en AED anders dan voor de overige herhalingslessen.
Wij vragen u om deze indeling zoveel als mogelijk aan te houden, waarvoor onze dank.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u over een aantal zaken te informeren:


AVG – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Ongetwijfeld heeft u het een en ander vernomen over de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei j.l.
Uiteraard wil ook úw EHBO-vereniging voldoen aan de vereisten die de verordening stelt.
De AVG komt er kort gezegd op neer dat de geregistreerde gegevens van de leden zorgvuldig en veilig bewaard moeten worden. Het moet duidelijk zijn welke gegevens wij waarvoor gebruiken en wie de gebruikers binnen de vereniging zijn. Wij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven: het uit kunnen voeren van de overeenkomst van lidmaatschap. Wij mogen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekken, voor geen enkel doel. De gebruikers die binnen de vereniging met uw gegevens werken zijn aan geheimhouding gebonden.
Door het feit dat u lid bent van onze vereniging gaan wij ervan uit dat wij uw toestemming hebben om uw gegevens te gebruiken om onze overeenkomst van lidmaatschap uit te kunnen voeren.
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de op onze website geplaatste privacyverklaring.


HERHALINGSLESSEN
Bij deze informatie treft u het lesrooster voor het nieuwe seizoen aan. Zoals in de inleiding aangegeven is de verdeling van leden bij de herhalingsles Reanimatie en AED anders dan bij de overige lessen. Voor Reanimatie en AED zijn 6 avonden beschikbaar, voor de andere herhalingslessen 5 avonden. Voor deze nieuwe opzet is gekozen met het oog op het dalende ledenaantal en het aantal op een avond aanwezige leden in relatie tot de kosten. Wij vragen u dan ook om de indeling op achternaam zoveel als mogelijk aan te houden.


DIPLOMA GELDIG HOUDEN
Om uw diploma geldig te houden dient u één avond van iedere les te volgen. Er zijn 5 lesavonden per onderwerp, dus als u een keer niet kunt op de avond waarop u bent ingedeeld, zijn er nog 4 andere mogelijkheden.
Let er goed op dat u alle lessen een keer volgt, anders kan uw diploma niet verlengd worden. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de lessen niet kunt volgen, dan dient u dit vóóraf bij de secretaris te melden (ehbozoetermeer@gmail.com), waarna het bestuur kan beslissen hoe dit eventueel opgelost kan worden.


UW CONTRIBUTIE EN BETALING
In de maand oktober kunt u uw factuur voor de betaling van de contributie 2019 verwachten. De contributie voor het jaar 2019 bedraagt, overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering, € 60,-. Voor extra modules zijn de kosten € 7,50 per module (de daadwerkelijke kosten van de verlenging van de aantekening).
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om ervoor zorg te dragen dat de contributie voor 2019 uiterlijk op 31 december 2018 op de rekening van de EHBO-vereniging is overgemaakt. Dat scheelt het (kleine) bestuur de nodige telefoontjes en brieven.
Wij maken u, hoewel het waarschijnlijk overbodig is, erop attent dat u met elektronisch bankieren eventueel een betaling vooraf kunt ingeven om deze op een door u gewenste datum uit te laten voeren. U hoeft dan niet meer te denken aan het tijdig betalen van de factuur, maar kunt dit gewoon “vergeten”. Bij onverhoopt niet-tijdige betaling kan het bestuur het contributiebedrag met € 40 herinneringskosten verhogen.


VERGOEDING CONTRIBUTIE EHBO-VERENIGING
Weet u trouwens dat een aantal ziektekostenverzekeringen de kosten van het lidmaatschap van de EHBO-vereniging geheel of gedeeltelijk vergoedt?
Informeert u hiernaar bij uw verzekering, dat is zeker de moeite waard.


OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Indien u onverhoopt uw lidmaatschap wenst op te zeggen dient u ervoor te zorgen dat uw schriftelijke opzegging uiterlijk op 15 november 2018 is ontvangen door de ledenadministratie via e-mail naar ehbozoetermeer@gmail.com of via de post naar: Leeuwerik 89, 2451 WH LEIMUIDEN.
De opzegging is alleen geldig als u hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Helaas kunnen wij geen telefonische opzeggingen accepteren. Als u binnen een week geen schriftelijke bevestiging ontvangt is er wellicht iets fout gegaan en verzoeken wij contact op te nemen met de ledenadministratie. Nogmaals, uw opzegging is alleen geldig als dit schriftelijk is bevestigd door de ledenadministrateur van de vereniging.
Mocht uw opzegging later dan 15 november worden ontvangen, dan bent u de contributie voor 2019 toch verschuldigd. Dit heeft te maken met de afdracht die wij moeten doen aan de landelijke EHBO-vereniging.


HULPVERLENERS GEVRAAGD
Het aantal activiteiten waarbij de hulpverlening van onze EHBOvereniging wordt gevraagd neemt nog steeds toe. Wij kunnen daarom voor het inzetten van hulpverleners bij diverse evenementen nog wel wat aanvulling gebruiken. U loopt uiteraard eerst mee met een ervaren hulpverlener om de nodige ervaring op te doen. Voor uw inspanningen is een kleine vergoeding beschikbaar. Daarnaast is het de bedoeling dat u de speciale trainingsavonden voor de hulpverleners volgt, zodat u nog beter beslagen ten ijs kunt komen.
Als u denkt: “Dat is wat voor mij” neemt u dan contact op met de coördinator Hulpverlening, Dimona Klijn, tel. 079 343 4324. Zij geeft u graag alle gewenste informatie.


BASISOPLEIDING EERSTE HULP
Helaas zijn er voor dit najaar te weinig kandidaten om een basisopleiding Eerste Hulp te kunnen starten. De opleiding van vorig jaar heeft 6 geslaagde EHBO’ers opgeleverd.


CONTACT INFORMATIE
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO afdeling Zoetermeer
Bankrekeningnummer: NL35 INGB 0002 7000 64
Voorzitter:                        Secretaris/ledenadministratie en                   Penningmeester:
Vacant                              diplomaverlenging                                        De heer Frank Klein Overmeen
                                        Mevrouw Antoinette de Jong                         Hekendorpstraat 36
                                        Leeuwerik 89                                                 2728 BC ZOETERMEER
                                         2451 WH LEIMUIDEN                               Tel. 06 5461 1047
                                        Tel. 06 129 66 402
                                         e-mail: ehbozoetermeer@gmail.com


Coördinator lotusslachtoffers:                                  Coördinator hulpverlening:
De heer Dick Reurekas                                             Mevrouw Dimona Klijn
Vijverdreef 275                                                         Tel. 079 343 4324
2724 GM ZOETERMEER                                        e-mail: hulpverlening-ehbozoetermeer@ziggo.nl
Tel. 079 341 2750


HEEFT U NOG VRAGEN? WILT U ANDERE INFORMATIE?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of heeft u een vraag die u al een tijdje heeft willen stellen? Aarzel dan niet en stuur direct een e-mail aan ehbozoetermeer@gmail.com.


Wij wensen u een prettige en ongevalsvrije zomer toe en zien u graag na de zomervakantie weer terug in onze leslocatie in wijkgebouw ’t Prisma aan de Prismalaan 34.


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de EHBO-vereniging Zoetermeer
Antoinette de Jong
Secretaris / ledenadministratie