Algemene ledenvergadering

Verslag algemene ledenvergadering 2016

ALV EHBO 13 april 2016      
NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO - afdeling Zoetermeer, gehouden op woensdag 13 april 2016 in wijkgebouw ’t Prisma te Zoetermeer 
Aanwezig: René van Aalderen, Eelco de Boer, Ina Brinckman, Wim Brinckman, Megteld Damming, Marleen Harteveld-Flentrop, Sydney de Hart, Iris Hehemann, Antoinette de Jong, Frank Klein Overmeen, Gerrit Klijn, Petra Klijn, Ewout Kok, Wanda Maas, Dick Reurekas, Joke Spee, Cora Zwolsman 
Afwezig met kennisgeving: André Bakker, Eric Barends, Mirjam Barends (voorzitter), Jacqueline Berghuijs, Lia Besseling,  Petra van der Bijl, Maartje Borsboom, Nicole Bruijnen, Yvonne Caminada, Marius Cusell, Yvonne Dam, Andries Dijkxhoorn, Andras Dobos, Diana van Egmond, Bernanda Groot Nibbelink, Roos de Gunst, Rosella Hoek, Ben Hoofs, Joan Klaasen, Dimona Klijn, Anke Kruithof, Inez van Leeuwen, Xaviera van Leeuwen, Ron Mooren, Henk Morren, Rob Philips, Heleen Prins, Trudy Sneller, Jos Spee, Tom de Vlaming, Dick van Vliet, Debbie Vogels, Monique Waarsing, Astrid de Zeeuw, Olga Zwiers
1. Opening De secretaris opent als vice-voorzitter de vergadering om 20.00 uur en excuseert de voorzitter en de penningmeester voor hun afwezigheid. Zij heet iedereen van harte welkom en stelt de aanwezige bestuursleden voor. 
2. Ingekomen en uitgaande stukken Ingekomen zijn diverse berichten van aanmelding en verhindering voor deze vergadering. Enige weken geleden is de uitnodiging voor deze ALV verzonden en recent is een uitnodiging verzonden aan de deelnemers voor de herhalingsles EHaK.  De uitnodiging voor de herhalingslessen wandelletsels en sportletsels wordt binnenkort verzonden. 
3. Notulen ledenvergadering 8 april 2015 Opgemerkt wordt dat Dick Reurekas aanwezig was bij de vorige vergadering. Met inachtneming van deze aanpassing worden de notulen vastgesteld. 
4. Verkiezing bestuursleden Aangezien geen tegenkandidaatstellingen zijn ontvangen wordt Mirjam Barends voor een jaar herbenoemd en Ina Brinckman wordt voor 3 jaar herbenoemd. Eelco de Boert merkt op dat Mirjam Barends slechts voor een jaar wordt herbenoemd en vraagt naar de reden. Geantwoord wordt dat de voorzitter wil terugtreden, omdat zij de tijd aangebroken vindt voor een andere voorzitter. 
5. Jaarverslag 2015 Gevraagd wordt om vanaf 2016 het aantal inzetten hulpverlening op te nemen. Dit wordt toegezegd. Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 
6. Financieel verslag 2015 met toelichting Het financieel verslag 2015 wordt vastgesteld. 
7. Begroting 2016 De begroting 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de penningmeester. 
8. Verslag kascontrolecommissie Marleen Harteveld leest het verslag van de kascontrolecommissie voor en op voorstel van deze commissie wordt het bestuur met applaus decharge verleend. 
9..Benoeming kascontrolecommissie Marleen Harteveld stelt zich wederom beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie. Aangezien Rob Philips zich niet meer voor de kascontrolecommissie beschikbaar heeft gesteld, moeten een

tweede lid en een reservelid benoemd worden. Iris Hehemann wordt benoemd tot lid van de commissie en Eelco de Boer stelt zich beschikbaar als reservelid. 
10. W.v.t.t.k./Rondvraag René van Aalderen zegt dat tijdens de kascontrole ook gebrainstormd is over de financiën en daaruit is de suggestie gekomen om te kijken of nieuwe reanimatiepoppen gekocht kunnen worden. Wim antwoordt dat de huidig gebruikte poppen zijn aangepast aan de richtlijnen van 2010. Het bestuur zal deze suggestie in de volgende bestuursvergadering bespreken.  
Eelco de Boer vraagt of een profiel voor de functie van voorzitter beschikbaar is.  Dat is het geval en het zal met de concept-notulen worden toegestuurd. 
Eelco de Boer vraagt welke acties en activiteiten worden ondernomen om leden te werven. Geantwoord wordt dat er naast de website een Facebook-pagina is. Daarnaast staat de vereniging op de Baby-, peuter- en kleuterkledingbeurs van de bibliotheek en op de verenigingenmarkt, en nemen we deel aan activititeiten bij de bouwmarkt en de Bouwhof. Ook wordt regelmatig een tekst aan het katern ‘Zoetermeer dichtbij’  gezonden. In hoeverre deze stukjes geplaatst worden is niet duidelijk. Deze activiteiten worden opgenomen in het jaarverslag. Ook zullen foto’s van de lessen worden verzameld om bij de teksten te voegen. 
René van Aalderen doet de suggestie om de PR-man van John McCormick te benaderen, aangezien zijn stukjes vrijwel integraal geplaatst worden. 
Wim Brinckman vult aan dat steeds meer mensen richting BHV gaan en ook het Oranje Kruis maakt het steeds lastiger om leden in te schrijven. Dat werpt een drempel op. Het lidmaatschap van het Rode Kruis is een stuk goedkoper. Wel is duidelijk dat er een flink gat zit tussen de kennis van de cursisten EHBO en de cursisten van de eendaagse opleidingen.   Marleen Harteveld vraagt of het een idee is om de leden op jaar van examen uit te nodigen voor de herhalingslessen in plaats van op achternaam. Dan kan de lesstof meer toegespitst worden op het niveau van de cursisten. Er is namelijk een flink verschil tussen de kennis van de beginners en de gevorderden.  Geantwoord wordt dat de docenten dit als gespreksonderwerp voor de eerstvolgende bijeenkomst hebben. 
Ewout Kok merkt op dat  er verschillen zitten tussen de lessen van de diverse docenten. Per les is er een lijst van te behandelen onderwerpen. Dat moet iedere docent doen, maar door het verloop van de les kan het wel eens anders lopen en ook de aanwezige cursisten zijn hier van invloed op. 
Wim Brinckman zegt dat niet alleen de competenties vastgesteld moeten worden, maar het is ook de bedoeling dat de kennis en vaardigheden uitgebreid worden en daarnaast moeten de lessen interessant worden gehouden.  
Sydney de Hart wil graag herhalingslessen op een hoger niveau en vindt dat niet alle punten altijd even duidelijk behandeld worden. Daarnaast wil hij meer ervaring opdoen door te oefenen. 
11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.34 uur met dank voor de aanwezigheid en inbreng.